№8 / 2010

 1. Prokhorenko N.A., Koshcheyeva N.A., Turkina N.V.
 2. Volosnikova N.I., Petrova Ye.Yu., Staroselsky E.M.
 3. Zotina N.V., Koshcheeva N.A., Darmograj N.V.
 4. Sheyenko I.A., Koshcheyeva N.A., Koroleva I.P.
 5. Brynza L.A., Petrova A.I., Turkina N.V.
 6. Sorokina A.V.
 7. Grigoryev K.I.
 8. Kosarev V.V., Babanov S.A.
 9. Lovygina A.B., Tsyganova O.A.
 10. Nikolayeva V.S.
 11. Susan A. LaRocco
 12. Kamynina N.N.