№8 / 2015

  1. Pavlov V.K., Kalinchenko E.I., Skvortsov V.V., Ismailov I.Ja.
  2. Tumarenko A.V., Skvortsov V.V., Lun'kov M.V., Il'jasova Z.Z., Skvortsova E.M.
  3. Mednova D.A., Skvortsov V.V., Tumarenko A.V., Zhuravleva M.S., Kalinchenko E.I.
  4. Skvortsov V.V., Bajmankulov S.S.
  5. Shalagin S., Malkov A.
  6. Grigor'ev K.I., Vyhristjuk O.F., Rahmetullova G.R.
  7. Skvortsov V.V., Kalinchenko E.I.
  8. Muhtarov T.A., Tumarenko A.V., Skvortsov V.V.
  9. Babanov S.A.
  10. Rusanov S.N., Avhimenko M.M.