№3 / 2016

 1. Volkov V.E., Volkov S.V.
 2. Golenkov A.V.
 3. Nikolaev E.L.
 4. Orlov F.V., Bulygina I.E., Nikitin L.N., Andreeva A.P.
 5. Kaptsan A., Borokhov A.
 6. Khudyakov A.V., A.V. Ursu A.V., Pulyalina M.V., Peshkova I.N.
 7. Gardfel'der D.V.
 8. Kosachev V.E., Tretyakov N.V., Shapovalova V.A.
 9. Skvortsov V.V., Skvortsova E.M.
 10. Boikov V.P., Chermakov K.S., Karaulov S.A.
 11. Berezovskaya M.A., Shishkina Yu.I.
 12. Golenkov A.V., Kozlov V.A., Sapozhnikov S.P.
 13. Filippova S.N., Ostrovskaya I.V.
 14. Potupchik T.V., Evert L.S., Veselova O.F., Nartsissov Ja.R.