№5 / 2016

 1. Kosachev V.E., Shapovalova V.A.
 2. Kushnir L.A., Avkhimenko M.M., Timoshevsky A.A.
 3. Timoshevsky A.A., Belich V.G.
 4. Gavryuchenkov D.V., Karpenko I.V.
 5. Avkhimenko M.M.
 6. Ivleva N.V.
 7. Volovchenko G.N.
 8. Lemeshchenko E.Yu.
 9. Shapovalova V.A., Kosachev V.E.
 10. Kryukov A.E., Gavryuchenkov D.V.
 11. Rusanov S.N., Avkhimenko M.M.
 12. Gerasimov D.V., Volovchenko G.N.
 13. Maklaeva N.N., Osychenko M.E., Kamynina N.N.