№1 / 2017

 1. Maleeva N.P., . Pavlenko T.N, Baranova N.Yu.
 2. Selikhova M.S., Zakharova E.A., Skvortsov V.V.
 3. Yarotskaya E.L.
 4. Kuznetsova E.V., Skvortsov V.V.
 5. Satueva E.Zh., Muradova Kh.M., Skvortsov V.V.
 6. Melnik E.G.
 7. Pakhomov D.V.
 8. Mukhtarov T.A., Molchanova I.V., Skvortsov V.V.
 9. Vyihristyuk Yu.V., Shalina R.I., Karaganova E.Ya., Plehanova E.R., Lebedev E.V., Spiridonov D.S., Ivanovich G.K.
 10. Pavlenko T.N., Maleeva N.P., Tupikova N.I.
 11. Poluektov M.G., Vashchenko N.V. Golenkov A.V.
 12. Semenova O.L., Golenkov A.V.