№4 / 2018

  1. Turkina N.V., Sarafrazova A.V.
  2. Grigoryev K.I.
  3. Pavlov V.K., Skvortsov V.V., Kulinich A.V., Mirzoyan S.K., Vvedensky S.A., Belova Yu.A., Sabanov A.V.
  4. Skvortsov V.V., Kulinich A.V., Mirzoyan S.K.
  5. Mirzoyan S.K., Skvortsov V.V., Kulinich A.V., Morozov E.A.
  6. Kaspruk L.I.
  7. Kharitonova L.A., Grigoryev K.I., Borzakova S.N., Erminova N.I., Papysheva O.V.
  8. Trifonov V.D., Eiberman A.S
  9. Kotlyarov S.N., Avdeeva A.D.
  10. Kaspruk L.I.