№2 / 2019

 1. Bashilov R.N., Bashilova S.M., Derbenev D.P., Zhukov S.V., Rybakova M.V.
 2. Blokhina M.V., Petrova O.A., Ulyanova M.N.
 3. Pakina V.A., Ladunko I.A., Volkova O.I.
 4. Kolomytsev D.Yu., Drozdovsky Yu.V.
 5. Orlov F.V., Golenkov A.V.
 6. Zakharov R.I., Uvarov I.A., Ivanova G.R., Pokrovsky Yu.L.
 7. Golenkov A.V., Orlov F.V.
 8. Borokhov A.
 9. Trifonov V.D., Eiberman A.S.
 10. Boikov V.P.
 11. Milaya N.O., Belyakova N.A., Lyasnikova M.B., Zaitseva A.M.
 12. Ganieva A.R.
 13. Bularkieva E.A., Sagymbaev M.A.
 14. Burskaya S., Beletskaya O., Shumilova M., Vankov P.
 15. Kaspruk L.I.