№6 / 2016

  1. Turkina Т.V.
  2. Skvortsov V.V., Mednova D.A., Khalilova U.A.
  3. Volkov V.E., Chesnokova N.N., Volkov S.V.
  4. Ismailov I.Ya., Skvortsov V.V., Fedotova I.V., Kalinshenko E.E.
  5. Shapovalova V.A., Afanasyev O.N., Shapovalova M.Yu.
  6. Yurkov A.V.
  7. Grigoryev K.I., Bogomaz L.V.
  8. Trubnikova A.E., Ostrovskaya I.V.
  9. Povazhnaya E.L.
  10. Vagipova R.A., Martynova O.A.