№1 / 2019

 1. Khalyapina I.S., Skvortsov V.V.
 2. Skvortsov V.V., Zatonsky I.E., Levitan B.N., Skvortsova E.M., Skvortsova A.V.
 3. Chernyshov V.V., Sidorov A.E., Orlov F.V.
 4. Filonenko A.V., Golenkov A.V., Filonenko V.A., Sergeeva A.I.
 5. Miklin D.N., Glavatskikh M.M., Reverchuk I.V.
 6. Trifonov V.D., Eiberman A.S.
 7. Kucherya T.V., Solodovnikova O.N.
 8. Grigoryev K.I., Grigoryev A.I. P
 9. Perekhodov S.N., . Kamynina N.N, Yunusova I.Yu.
 10. Dyachkovsky N.S., Chemezova B.A., Ilyina E.G., Popova L.M., Karpova A.G., Protasova N.A.
 11. Vasilchenko K.F., Drozdovsky Yu.V.
 12. Andrusov V.E., Burkovskaya Yu.V., Gazheva A.V., Ivanov A.V., Kamynina N.N., Kupeeva I.A., Ostrovskaya I.V., Savi-nova O.V.
 13. Blokhina M.V., Ismagilova D.Sh.