Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
ВАК (Россия)
РИНЦ (Россия)
EBSCO
Ulrichsweb

№1 / 2019

 1. Khalyapina I.S., Skvortsov V.V.
 2. Skvortsov V.V., Zatonsky I.E., Levitan B.N., Skvortsova E.M., Skvortsova A.V.
 3. Chernyshov V.V., Sidorov A.E., Orlov F.V.
 4. Filonenko A.V., Golenkov A.V., Filonenko V.A., Sergeeva A.I.
 5. Miklin D.N., Glavatskikh M.M., Reverchuk I.V.
 6. Trifonov V.D., Eiberman A.S.
 7. Kucherya T.V., Solodovnikova O.N.
 8. Grigoryev K.I., Grigoryev A.I. P
 9. Perekhodov S.N., . Kamynina N.N, Yunusova I.Yu.
 10. Dyachkovsky N.S., Chemezova B.A., Ilyina E.G., Popova L.M., Karpova A.G., Protasova N.A.
 11. Vasilchenko K.F., Drozdovsky Yu.V.
 12. Andrusov V.E., Burkovskaya Yu.V., Gazheva A.V., Ivanov A.V., Kamynina N.N., Kupeeva I.A., Ostrovskaya I.V., Savi-nova O.V.
 13. Blokhina M.V., Ismagilova D.Sh.