Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
EBSCO
Ulrichsweb

№3 / 2016

 1. Volkov V.E., Volkov S.V.
 2. Golenkov A.V.
 3. Nikolaev E.L.
 4. Orlov F.V., Bulygina I.E., Nikitin L.N., Andreeva A.P.
 5. Kaptsan A., Borokhov A.
 6. Khudyakov A.V., A.V. Ursu A.V., Pulyalina M.V., Peshkova I.N.
 7. Gardfel'der D.V.
 8. Kosachev V.E., Tretyakov N.V., Shapovalova V.A.
 9. Skvortsov V.V., Skvortsova E.M.
 10. Boikov V.P., Chermakov K.S., Karaulov S.A.
 11. Berezovskaya M.A., Shishkina Yu.I.
 12. Golenkov A.V., Kozlov V.A., Sapozhnikov S.P.
 13. Filippova S.N., Ostrovskaya I.V.
 14. Potupchik T.V., Evert L.S., Veselova O.F., Nartsissov Ja.R.