Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
Регистрационное агентство DOI (США)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Director

№1 / 2019

 1. Khalyapina I.S., Skvortsov V.V.
 2. Skvortsov V.V., Zatonsky I.E., Levitan B.N., Skvortsova E.M., Skvortsova A.V.
 3. Chernyshov V.V., Sidorov A.E., Orlov F.V.
 4. Filonenko A.V., Golenkov A.V., Filonenko V.A., Sergeeva A.I.
 5. Miklin D.N., Glavatskikh M.M., Reverchuk I.V.
 6. Trifonov V.D., Eiberman A.S.
 7. Kucherya T.V., Solodovnikova O.N.
 8. Grigoryev K.I., Grigoryev A.I. P
 9. Perekhodov S.N., . Kamynina N.N, Yunusova I.Yu.
 10. Dyachkovsky N.S., Chemezova B.A., Ilyina E.G., Popova L.M., Karpova A.G., Protasova N.A.
 11. Vasilchenko K.F., Drozdovsky Yu.V.
 12. Andrusov V.E., Burkovskaya Yu.V., Gazheva A.V., Ivanov A.V., Kamynina N.N., Kupeeva I.A., Ostrovskaya I.V., Savi-nova O.V.
 13. Blokhina M.V., Ismagilova D.Sh.