Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
RINZ (RUSSIA)
Регистрационное агентство DOI (США)
DOI Registration Agency (USA)
Эко-Вектор (Россия)
Eco-Vector (Russia)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Director

№1 / 2024

 1. Nechaev V.N., Chernenkov Yu.V., Eiberman A.S., Prokhorenko A.N.
 2. Kurmacheva N.A., Chernenkov Yu.V., Gumenyuk O.I., Andreeva A.N.
 3. Nechaev V.N., Chernenkov Yu.V., Vologina A.P.
 4. Chernenkov Yu.V., Panina O.S., Plokhotskaya L.S.
 5. Chernenkov Yu.V., Prokopenko L.E., Panina O.S.
 6. Shipilova L.M., Chernenkov Yu.V., Osipova V.A., Starchikova T.A.
 7. Grigorуev K.I., Kharitonova L.A., Nemtyreva L.F., Shustikova N.M.
 8. Sakharova A., Markelova Yu, Sokolova E., Sukhotinа N.
 9. Shiryaeva Ya.V., Ostrovskaya I.V., Grigorуev K.I., Polyakova N.E., Pinigina A.Yu., Eliseeva M.V.
 10. blood, oxygen, hypoxia, pathological condition, anemia, hemoglobin, erythrocytes.
 11. Ponkina N.P., Savina L.V., Sizova T.V.
 12. Solovyeva S.L.
 13. Kudryashev М.
 14. Bezdetkina D.
 15. Bezdetkina D.
 16. Drozdova А.
 17. Vasilevetsky А.
 18. Oparina S.