Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
EBSCO
Ulrichsweb

№2 / 2017

 1. Timoshevsky A.A., Belykh V.G., Chizh I.M.
 2. Rusanov S.N., .Avkhimenko S.N.
 3. Tretyakov N.V., Afonskaya T.A.
 4. Legeza V.I., Timoshevsky A.A., Grebenyuk A.N.
 5. Belykh V.G., Timoshevsky A.A., Kushnir L.A., Chizh I.M.
 6. Yurkov A.V.
 7. Gavryuchenkov D.V., Afanasyev O.N., Lemeshchenko E.Yu.
 8. Mikhalkov M.A., Afanasyev O.N., Lebedenko E.Yu.
 9. Volkov V.E., Golenkov A.V., Volkov S.V.
 10. Chernova N.N., Balykova O.P., Epifanova O.V., Ritaeva L.I.
 11. Babenko O.V., Karpenko I.V., Sheptak E.A.
 12. Kirgueva R.A.
 13. Konovets L.N., Lopatina T.N.
 14. Chizh I.M., Karpenko I.V.