Нажмите на изображение журнала чтобы перейти на сайт журнала

Нажмите на эту строку чтобы перейти к Новостям сайта "Русский врач"

Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных

РИНЦ (Россия)
Регистрационное агентство DOI (США)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)

№6 / 2022

 1. S.V. Slavina, T.V. Potupchik, L.S. Evert , Yu.R. Kostyuchenko
 2. V.D. Filippova, I.V. Ostrovskaya
 3. A.V. Kryuchkova, Yu.V. Kondusova, O.A. Panina
 4. M.D. Shamilov
 5. D. G. Elistratov
 6. O.N. Usoltseva, N.G. Dedova
 7. T.N. Lopatina
 8. V.V. Skvortsov, I.V. Rodionova, F.Z. Tagiev, S.S. Baymankulov
 9. I.V. Vorobyeva, E.V. Bulava, S.I. Kalugina
 10. V.H. Havinson, S.V. Trofimova
 11. A. G. Chentsov
 12. A. Mazukhina
 13. N. Panova
 14. E. Starovoitova
 15. A. Vasiliev
 16. V. Evsyukova