Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
Регистрационное агентство DOI (США)
Эко-Вектор (Россия)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Director

№7 / 2022

 1. Strukov V.I., Elistratov D.G., Maksimova M.N., Radchenko L.G., Astafieva A.N. , Vikhrev D.V., Alekseeva N.Y.
 2. Gladunova E.P., Shirobokov Y.E., Vdoushkina E.S., Kareva N.N., Borodulina E.A.
 3. Vasilyeva T.O., Zhukova N.L., Rukavishnikova S.A.
 4. Gradskaya A.I.
 5. Kudryavtseva B.V., Potupchik T.V., Belykh I.L.
 6. Poluboyarinov P.A., Elistratov D.G.
 7. Elistratov D.G., Shamilov M.D.
 8. Kutsenko V.P., Yasynova A.Ya., Bezvulyak E.I., Lustina O.M., Seliverstov P.V.
 9. Gribovskaya G.A.
 10. Shostak L. Ya.
 11. Zorina E.V., Mudrova L.A., Kudryavtseva B.V.
 12. Ledentsova S.S.
 13. Grigoriev K.I.
 14. Danilov G.
 15. Миллер О.