Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
RINZ (RUSSIA)
Регистрационное агентство DOI (США)
DOI Registration Agency (USA)
Эко-Вектор (Россия)
Eco-Vector (Russia)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Director

№2 / 2024

 1. Shupletsov A.D., Pototskaya L.A.
 2. Sorokovikova T.V., Utkina A.A.
 3. Buzovskaya N.V., Pototskaya L.A.
 4. Mamchenkova E.V., Utkina V.A., Belyak M.A.
 5. Morozova A.D., Sheina K.D.
 6. Sergeev A.N., Dogaru D.A., Novikova E.S.
 7. Isaev Yu.A., Belyak M.A.
 8. Kulishkina N. V., Tutaeva V. J.
 9. Shustikova N.M., Nemtyreva L.F., Grigorуev K.I., Polyakova N.E., Pinigina A.Yu., Eliseeva M.V.
 10. Skvortsov V.V., Belyakova E.V., Eremenko A.A., Eremenko N.V.
 11. Khabibulina M.M., Shamilov M.D.
 12. Chistyakov V.
 13. Komarova V.
 14. Polyakova Е.
 15. Polyakova Е.
 16. Kudryashev М.