Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
EBSCO
Ulrichsweb

№2 / 2022

 1. Garmanova A.A., Morozov A.M., Minakova Yu.E., Sobol E.A., Belyak M.A.
 2. Vdoushkina E.S., Povalyaeva L.V., Shishkina A.A., Zhilinskaya K.V., Krasnov N.V., Sutyagin A.V.
 3. Golieva E.A., Malyakin G.I., V.V. Skvortsov, Matveyev N.D., Bangarov R.Yu.
 4. Skvortsov V.V., Gorbach A.N., Belyakova E.V., Skvortsova E.M., Matveyev N.D.
 5. Usoltseva O.N.
 6. Bacalin V., Odnoralov M.
 7. Potupchik T.V., Kolevatova S.V.
 8. Bakaeva S., Tsurcumia D., Seliverstov P., Shapovalov V.
 9. Grigoriev K.I., Radchenko O.М., Shirobokov Ya. E.
 10. Masyukov S. A.
 11. Elistratov D.G.
 12. Mazukhina A.
 13. Shorinа A.
 14. Mazukhina A.
 15. Ivanova I.
 16. Ivanova I.
 17. Voronova E.
 18. None
 19. None
 20. Pavlov А.
 21. None
 22. None