Нажмите на изображение журнала чтобы перейти на сайт журнала

Нажмите на эту строку чтобы перейти к Новостям сайта "Русский врач"

Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных

РИНЦ (Россия)
Регистрационное агентство DOI (США)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)

№7 / 2022

 1. Strukov V.I., Elistratov D.G., Maksimova M.N., Radchenko L.G., Astafieva A.N. , Vikhrev D.V., Alekseeva N.Y.
 2. Gladunova E.P., Shirobokov Y.E., Vdoushkina E.S., Kareva N.N., Borodulina E.A.
 3. Vasilyeva T.O., Zhukova N.L., Rukavishnikova S.A.
 4. Gradskaya A.I.
 5. Kudryavtseva B.V., Potupchik T.V., Belykh I.L.
 6. Poluboyarinov P.A., Elistratov D.G.
 7. Elistratov D.G., Shamilov M.D.
 8. Kutsenko V.P., Yasynova A.Ya., Bezvulyak E.I., Lustina O.M., Seliverstov P.V.
 9. Gribovskaya G.A.
 10. Shostak L. Ya.
 11. Zorina E.V., Mudrova L.A., Kudryavtseva B.V.
 12. Ledentsova S.S.
 13. Grigoriev K.I.
 14. Danilov G.
 15. Миллер О.